Cyklisticky chodník Poprad

Subdodávka pre firmu Strabag. Odstránenie starého chodníka pred mestským úradom v Poprade. Subdodávka pre firmu Strabag. Odstránenie starého chodníka pred mestským úradom v Poprade

Výkop pre zatrávňovacie dielce

Hlavnou úlohou bolo výkop zeminy pre zatrávňovacie dielce pre prijazdovú cestu od hlavnej brány ku garáži. Zeminu sme nakladali na korbu auta a odvážali mimo stavbu.

Ryhy pre elektrické rozvody

Investor nás objednal pre výkop rýh elektrických rozvodov pre verejné osvetlenie v Poprede pre nemocnicu Poprad. Výkopy začali ryhami okolo cesty kde sme museli použiť trhací zub pre odstránenie koreňov stromov. Výkopy pokračovali cez asfaltovú cestu. pílou na asfalt sme ju prerezali a impaktorom rozbili asfalt a potom spokračovali vovýkope. Do ryhy sme uložili ochrannú rúru a zasypali aby sme neprekážali v doprave.

Základy Mlynica

Požiadavky investora sú vykopať základy pre rodinný dom. Práce začali odstránením ornice ktorá sa vozila na kopu ktorá bola umiestnená na hranici pozemku. Pokračovali sme výkopom rýh. Geodeti vytýčili sprejom ryhy a strojník mohol začať kopať. Počas celej práce výkopov nás kontroloval geodet nivelačným prístrojom. Časť vykopanej zeminy sme odvážali na kopu pri hranici pozemku a časť vykopanej zeminy sme nechávali na stavenisku.

Hĺbenie a čistenie potoka

Zákazník potreboval vyčistiť a prehĺbiť potok od nežiadaného materiálu ktorý sa nahromadil pri výstavbe diaľnice.

Výkopy v stiesnených podmienkach

Úlohou zákazky bolo zníženie terénu v stodole pre väčšiu podchodnú výšku a budúci betónový poter. Pracovalo sa v stiesnených podmienkach čo vyžadovalo zvýšenú pozornosť pri práci.

Ryhy pre odvod dazdovej vody, jama pred zbernú nádobu vody

Výkopové práce sme začali malým odkopom okolo celého domu pre odstránenie starej nopovej fólie a osadenie novej. Pokračovali sme vykopom dvoch rýh pre odvod dažďovej vody v spáde a nakoniec výkop jamy 2x2x2,5m (š.v.h.) pre zbernú nádobu vody

Odkop okolo domu pre nopovú fóliu, zaklady pre terasu

Výkopy sme začali planírovaním terénu za domom. Pokračovali sme odkopom zeminy okolo domu po jednej strane kde sme neskor kopali základy pre terasu. Pokračovali sme odkopom okolo celého domu v spáde ku kraju pozemku. Pri odkope domu sme zachovali všetky staré rúry a el. káble vedene z domu.​